Privacybeleid

Privacy Policy
Pedicureservice Happy Feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met
persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Pedicureservice Happy Feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich
mee dat ik in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en
deze respecteer.
Als Pedicureservice Happy Feet ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op deze
website.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicureservice Happy Feet verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicureservice Happy Feet de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Pedicureservice Happy Feet opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ikj gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst
heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de
beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens
niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een
dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor
geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Pedicureservice Happy Feet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Ik hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Pedicureservice Happy Feet van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
– ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe
is;
– ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u
ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) . Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te
legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover
direct contact met ons op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met mij op!